POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, tj. strony www.pl.bpi-realestate.com jest BPI Real Estate Poland Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w związku z podaniem danych w celach marketingowych w formularzu na stronie jest BPI Real Estate Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146.

Spółki zobowiązują się do ochrony prywatności i danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności omówiono rodzaje danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy.

Czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez Spółkę Bpi Real Estate Poland Sp. z o.o. oraz Spółkę BPI Real Estate w związku z oferowanymi przez nie usługami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgoda użytkownika

BPI Real Estate Poland oraz Bpi Real Estate Poland Sp. z o.o. w większości nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgody użytkownika. Zgoda użytkownika jest zawsze dobrowolna, a jej niepodanie uniemożliwia realizacji celu w jakim miałaby być wyrażona.

W większości przypadków wyraźnie pytamy o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowań Użytkownika. Użytkownik uzupełniając formularz i klikając wyślij wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych dla Spółki BPI Real Estate Poland. Jeśli użytkownik wyrazi dodatkowo w formularzu zgodę na realizację marketingu podmiotów trzecich, tj. innych Spółek z Grupy BPI Real Estate, to wyrazi zgodę na przesyłanie takiego marketingu dla Spółki BPI Real Estate Poland.

Korzystając ze Strony internetowej www.pl.bpi-realestate.com.pl, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bpi Real Estate Poland Sp. z o.o. zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W przypadku wykorzystania danych osobowych do celów nieobjętych niniejszą Polityką prywatności, możemy poprosić o dodatkową zgodę. Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody, ale w przypadku odmowy dostęp do niektórych rodzajów aktywności może być ograniczony. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, jej warunki będą nadrzędne w stosunku do warunków niniejszej Polityki prywatności w razie wszelkich sprzeczności.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w taki sposób, nie należy korzystać ze Stron internetowych Spółek należących do grupy kapitałowej BPI Real Estate ani przekazywać BPI Real Estate danych osobowych w inny sposób.

Jakie informacje gromadzimy?

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika pośrednio lub bezpośrednio. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP, zrachowaniach na stronie lub preferencjach, takie jak: jaka nieruchomość Użytkownika interesują.

Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł, w tym:

 • Informacje przekazywane nam bezpośrednio

 • Możemy otrzymywać dane osobowe od użytkownika poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Będziemy wtedy gromadzić takie dane, jak

  • imię i nazwisko

  • adres e-mail

  • numer telefonu

  • skąd się użytkownik dowiedział o inwestycji

 • Informacje, które gromadzimy automatycznie podczas korzystania ze Stron internetowych

Korzystamy z ciasteczek i innych narzędzi (np. narzędzi do analiz internetowych i znaczników pikselowych), aby automatycznie gromadzić informacje o użytkowniku podczas korzystania ze Stron internetowych Spółki z Grupy BPI Real Estate, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Rodzaje informacji, które gromadzimy automatycznie:

źródło wizyt na stronach

szczegóły związane z odwiedzanymi stronami www

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby akceptować ciasteczka. Ustawienia można zmienić tak, aby ciasteczka były blokowane lub aby otrzymywać komunikat, jeśli ciasteczka będą przesyłane do urządzenia użytkownika. Jeśli użytkownik wyłączy obsługę ciasteczek, może mieć to wpływ na przeglądanie Stron internetowych Spółek z Grupy BPI Real Estate.

Podanie przez Państwa danych w celach marketingowych jest dobrowolne, ale konieczne. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania informacji marketingowych.W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy dane osobowe:

 • W celach marketingowych, dla Spółki BPI Real Estate

 • W celu marketingu podmiotów trzecich, tj. żeby móc przedstawić ofertę nieruchomości Spółek z Grupy BPI Real Estate

 • W celu sprawnego funkcjonowania serwisu, tj. strony internetowej, z której korzysta Użytkownik. W tym, żeby mogły się Użytkownikowi wyświetlać materiały dostosowane do jego preferencji zakupowych.


Jeśli gromadzimy dane osobowe w określonym celu, nie przechowujemy ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji takiego celu, chyba że mamy obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych. Dane w celach marketingowych przechowujemy do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 10 lat . Dane w celu sprawnego funkcjonowania strony internetowej przechowujemy nie dłużej niż Aby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.


Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych użytkowników podmiotom spoza Grupy BPI Real Estate. Możemy jednak przekazać takie dane zaufanym stronom trzecim jeśli jest to konieczne w celu realizacji umowy, usługi bądź wymagane prawem.

Dostęp do Państwa danych będą mieli nasi: pracownicy, współpracownicy oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi marketingowe oraz informatyczne.

Ochrona danych osobowych

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe użytkownika, i wymagamy tego samego od wszystkich stron trzecich, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany naszym pracownikom i współpracownikom wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

Prawa dotyczące ochrony prywatności i osoby kontaktowe

W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, prosimy o kontakt na mail zgoda@bpi-realestate.com


Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli:

 • pragnie otrzymać informacje o swoich danych osobowych, które przetwarzamy,

 • pragnie sprostować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji,

 • pragnie wnieść sprzeciw lub żądać aby zostało ograniczone przetwarzanie jego danych,

 • pragnie aby jego dane zostały przeniesione do innego administratora,

 • pragnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Ponad to, informujemy, iż Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego,


Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na Stronach internetowych Spółek z Grupy BPI Real Estate. O wszystkich istotnych zmianach powiadomimy użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. Zachęcamy do częstego odwiedzania strony, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.